Dodatkowa ochrona dla przy zakupie nieruchomości. 1 lipca wchodzi ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Co się zmieni?

Osoby kupujące lokale mieszkalne i domy jednorodzinne będą bardziej chronione. 1 lipca wchodzi w życie nowa ustawa, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego na rynku nieruchomości. Jakie zmiany przyniesie w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami?

Nowa ustawa ma objąć nie tylko deweloperów, ale również innych przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, którzy oferują na sprzedaż już wybudowane lokale mieszkalne czy domy jednorodzinne, często z pozwoleniem na użytkowanie.

Ustawa będzie miała zastosowanie do każdej umowy zawieranej pomiędzy nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej, w tym także do umów zawieranych po zakończeniu inwestycji. Do tej pory ustawa obowiązywała do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Po zmianie ustawa będzie obowiązywała aż do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę.

Jeszcze większa ochrona

Celem ustawy jest poprawienie skuteczności ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz bezpieczeństwo obrotu prawnego na rynku nieruchomości. Ustawa ma w szczególności wyeliminować ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych wpłaconych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. W tym momencie jest ono dosyć duże, ponieważ rachunki te oferowane są bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci ubezpieczenia czy też gwarancji bankowych. Ryzyko materializuje się w przypadku upadłości dewelopera, nieprzeniesienia na nabywcę własności lokalu, wstrzymania budowy bądź wypowiedzenia rachunku umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ustawa definiuje powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma chronić klienta nie tylko przed problemami dewelopera realizującego inwestycję, ale także przed upadłością banku, prowadzącego rachunki powiernicze, na które klient wpłaca środki. Deweloperzy będą mieli obowiązek odprowadzania składek na wskazany fundusz. 

Nowe warunki

Na etapie podpisywania umowy deweloperskiej deweloperzy zobligowani będą do przekazywania potencjalnemu nabywcy kompletu dokumentów, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę, prospektu informacyjnego. W przypadku lokalu nabywanego na rynku wtórnym, zbywca zobligowany będzie do przedstawienia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zaświadczenia o samodzielności lokalu, aktu ustanowienia jego odrębnej własności oraz zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu.

Zmienią się również kwestie płatności. Środki na rachunek powierniczy mają być od lipca wpłacane zgodnie z postępem prac, a nie zgodnie z harmonogramem płatności, jak to było do tej pory.

Wady – co dalej?

Ustawa wprowadza domniemanie uznania wad przez dewelopera. Jeżeli deweloper nie poinformuje nabywcy lokalu o uznaniu zgłoszonych wad lub odmowie ich uznania w terminie 14 dni, uznaje się je za uznane. W przypadku uznania wad przez dewelopera obowiązywać będzie 30-dniowy okres na ich usunięcie od momentu podpisania protokołu. Jeżeli nie wyznaczy dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca ma prawo do usunięcia wad na koszt dewelopera.

Co więcej, ustawa daje nabywcy prawo odmowy lokalu w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Nie doprecyzowano natomiast, co taką wadę istotną stanowi.

Wpis przygotowany przez Monikę Czekaj