Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Obowiązuje od 19.12.2021.

Dzień dobry!

FinHub to serwis internetowy oraz aplikacja mobilna, które pozwalają Ci porównać oferty dziesiątek banków i tysięcy ekspertów finansowych z całej Polski.

Administratorem serwisu oraz aplikacji mobilnej świadczącym usługi drogą elektroniczną jest FIN-HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, NIP: 5252796739, REGON: 38396986200000, KRS: 0000796588, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 6 000,00 zł.

Kontakt w sprawie serwisu oraz aplikacji mobilnej możliwy jest pod adresem portal@finub.pl.
Poniżej znajduje się regulamin opisujący zasady korzystania z serwisu oraz aplikacji mobilnej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – FIN-HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, NIP: 5252796739, REGON: 38396986200000, KRS: 0000796588, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 6 000,00 zł,
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna FinHub dostępna do pobrania w AppStore oraz GooglePlay,
 3. Ekspert – ekspert finansowy, którego wizytówka dostępna jest w Serwisie,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 5. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,
 6. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://finhub.pl/polityka-prywatnosci/,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://finhub.pl/regulamin,
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://finhub.pl,
 9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora mogą korzystać wyłącznie osoby, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w imieniu innego podmiotu, oświadcza, że ma upoważnienie do działania w imieniu tego innego podmiotu, a podmiot ten zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w całości.
 4. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, ale nie jest stroną umów, jakie Użytkownik zawiera z Ekspertami w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji, ani stroną umów kredytowych, do których zawarcia dochodzi w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.
 6. Użytkownik nie wnosi na rzecz Administratora jakichkolwiek opłat związanych z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.
 7. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu możliwe jest bez podawania danych osobowych, ale korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może wymagać podania określonych danych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 8. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania konta Użytkownika, a więc również podania danych osobowych na etapie rejestracji takiego konta.
 9. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail – do korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 10. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie smartfona, dostępu do internetu oraz aplikacji AppStore albo GooglePlay umożliwiających pobranie Aplikacji. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na instalację Aplikacji na swoim urządzeniu, przechowywanie Aplikacji w pamięci urządzenia oraz na korzystanie z Aplikacji.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub Aplikacji.

§ 2 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji konta Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji. Użytkownik może dokonać rejestracji z własnej inicjatywy lub w wyniku zaproszenia przez Eksperta, który przekazał Administratorowi adres e-mail Użytkownika w celu wysłania zaproszenia do skorzystania z Serwisu lub Aplikacji.
 2. Konto Użytkownika zarejestrowane za pośrednictwem Serwisu umożliwia również zalogowanie się w Aplikacji, a konto Użytkownika zarejestrowane za pośrednictwem Aplikacji umożliwia również zalogowanie się w Serwisie.
 3. Rejestracja konta Użytkownika prowadzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci obsługi konta użytkownika oraz zapewniania Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu lub Aplikacji dostępnych wyłącznie dla Użytkowników posiadających konto, które to funkcje opisane są w Regulaminie - § 3, § 4, § 5, § 6 i § 7 Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją w każdej chwili wypowiedzieć.
 4. Rejestrując konto, Użytkownik może wyrazić dodatkowe zgody, w szczególności zgody marketingowe, zaznaczając odpowiednie pola wyboru w formularzu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do dbałości o poufność danych dostępowych do swojego konta.
 6. Część funkcji Serwisu może być dostępna wyłącznie dla Użytkownika, który posiada konto.
 7. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest tylko przez Użytkownika, który posiada konto Użytkownika.

§ 3 Porównanie ofert kredytu

 1. W Serwisie oraz Aplikacji dostępny jest formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik może zamówić usługę porównania ofert kredytu świadczoną nieodpłatnie przez Eksperta.
 2. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza, w którym Użytkownik podaje informacje niezbędne do przygotowania porównania ofert kredytu.
 3. Zamówienie wymaga posiadania konta Użytkownika.
 4. Składając zamówienie, Użytkownik może wyrazić dodatkowe zgody, w szczególności zgody marketingowe, zaznaczając odpowiednie pola wyboru w formularzu.
 5. Wszystkie informacje podane przez Użytkownika w formularzu są udostępniane wybranemu Ekspertowi. Wyboru Eksperta dokonuje Administrator, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Użytkownika określone w formularzu.
 6. Porównanie ofert kredytu dostarczane jest Użytkownikowi przez Eksperta drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 7. Usługę porównania ofert kredytu świadczy Ekspert. Rola Administratora ogranicza się do połączenia Użytkownika z Ekspertem.

§ 4 Poszukiwanie Eksperta

 1. W Serwisie oraz Aplikacji dostępny jest formularz, który pozwala Użytkownikowi znaleźć Eksperta odpowiadającego bieżącemu zapotrzebowaniu Użytkownika oraz nawiązać kontakt z tym Ekspertem.
 2. Poszukiwanie Eksperta odbywa się poprzez wypełnienie formularza, w którym Użytkownik podaje informacje niezbędne do selekcji Eksperta.
 3. Skorzystanie z funkcji nawiązania kontaktu z Ekspertem wymaga rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
 4. Wypełniając formularz, o którym mowa powyżej, Użytkownik może wyrazić dodatkowe zgody, w szczególności zgody marketingowe, zaznaczając odpowiednie pola wyboru w formularzu.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z listą Ekspertów odpowiadających kryteriom określonym przez Użytkownika w formularzu.

§ 5 Wizytówki Ekspertów i kontakt z Ekspertem

 1. W Serwisie publikowane są wizytówki Ekspertów.
 2. Wizytówki wskazują, z którym Ekspertem możliwy jest kontakt za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 3. Za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik, który posiada konto Użytkownika, może wymieniać wiadomości z Ekspertami, o których mowa w ust. 2.
 4. Użytkownik może samodzielnie skontaktować się z wybranym przez siebie Ekspertem albo wypełnić ogólny formularz zamówienia kontaktu z Ekspertem. W przypadku wypełnienia wspomnianego formularza, system teleinformatyczny Administratora dokonuje wyboru Eksperta najlepiej odpowiadającego określonym przez Użytkownika kryteriom i przekazuje wybranemu w ten sposób Ekspertowi prośbę o kontakt z Użytkownikiem, wraz z informacjami podanymi przez Użytkownika w formularzu.
 5. Historia korespondencji z Ekspertem przechowywana jest w koncie Użytkownika. Historia korespondencji jest usuwana po upływie 3 miesięcy od usunięcia konta Użytkownika.
 6. Rola Administratora sprowadza się wyłącznie do udostępniania Użytkownikowi zasobów teleinformatycznych pozwalających na wymienianie wiadomości z Ekspertem i przechowywanie historii korespondencji.

§ 6 Opinie na temat Ekspertów

 1. W Serwisie mogą być publikowane opinie na temat Ekspertów.
 2. Opinie na temat Ekspertów może publikować Użytkownik, który posiada konto.
 3. Opinie na temat Ekspertów dzielą się na opinie ogólne oraz opinie o współpracy.
 4. Opinię ogólną może dodać każdy Użytkownik, który posiada konto.
 5. Opinię o współpracy może dodać Użytkownik, który współpracował uprzednio z Ekspertem, co jest potwierdzane przez system teleinformatyczny Serwisu lub Aplikacji.
 6. Dodając opinię, Użytkownik wyraża zgodę na jej publikację w Serwisie wraz ze swoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, wizerunek. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, kontaktując się z Administratorem, co prowadzi do usunięcia opinii z Serwisu.
 7. Administrator zapewnia jedynie zasoby teleinformatyczne do przechowywania i publikowania opinii, nie sprawując kontroli prewencyjnej nad treściami opinii, ale zachowuje prawo do moderacji lub usuwania opinii naruszających prawo, Regulamin lub dobre obyczaje.

§ 7 Komunikacja z Użytkownikiem

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikowi wiadomości związane z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną.
 2. Ekspert może odpowiadać na zapytania kierowane przez Użytkownika oraz wysyłać zamówione porównania ofert kredytu.
 3. Użytkownik może wyrazić zgody na dodatkową komunikację marketingową prowadzoną przez Administratora lub Ekspertów.

§ 8 Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane są, w szczególności, następujące działania:
  1. przesyłanie treści bezprawnych,
  2. wykorzystywanie Serwisu lub Aplikacji do prowadzenia działań marketingowych,
  3. naruszanie prywatności innych Użytkowników,
  4. próby uzyskania dostępu do zasobów nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  5. dodawanie opinii o Ekspertach niezgodnych z prawdą,
  6. próby zaburzenia prawidłowego działania Serwisu lub Aplikacji,
  7. próby pozyskiwania danych osobowych i finansowych do celów innych niż tematyka Serwisu lub Aplikacji,
  8. naruszanie praw autorskich do elementów, treści Serwisu lub Aplikacji.
 3. W razie stwierdzenia niedozwolonego korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika, Administrator wysyła do Użytkownika upomnienie.
 4. W razie stwierdzenia powtórnego niedozwolonego korzystania z Serwisu lub Aplikacji, Administrator może wypowiedzieć umowę o obsługę konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, co powoduje utratę dostępu Użytkownika do funkcji Serwisu lub Aplikacji dostępnych dla użytkowników posiadających konta.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Administratora mogą być składane pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres reklamacja@finhub.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, opis okoliczności, których dotyczy reklamacja oraz żądania Użytkownika związane z reklamacją.
 3. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ekspertów mogą być składane za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji z wykorzystaniem dedykowanej funkcji w tym zakresie. Reklamacja widoczna jest dla Administratora oraz Eksperta, którego usług dotyczy reklamacja.

§ 10 Szczególnie uprawnienia Konsumenta oraz POCK

 1. Konsument oraz POCK mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość z Administratorem w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail portal@finhub.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) oraz w celach archiwalnych na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
 4. Jeżeli Użytkownik składa reklamację, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również przez Administratora w celu obsługi procesu reklamacyjnego oraz w celach archiwalnych na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
 5. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z możliwościami, jakie oferuje Serwis oraz Aplikacja, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu obsługi procesu wysyłki takowych wiadomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora). Po cofnięciu zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach archiwalnych na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania przez Administratora należytego wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
 6. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, a jeżeli przechowywanie danych uzasadnione jest dodatkowo koniecznością zapewnienia możliwości wykazania przez Administratora należytego wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w niezbędnym do realizacji tego celu zakresie tak długo, jak długo Administrator może zostać poddany kontroli w zakresie należytego wywiązywania się ze wspomnianych obowiązków.
 7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W sytuacji, w której Użytkownik kontaktuje się z Ekspertem, składa reklamację związaną z usługami świadczonymi przez Eksperta, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o ofertach, promocjach, usługach lub produktach finansowych wysyłanych bezpośrednio przez Eksperta lub dane Użytkownika zostają przekazane Ekspertowi zgodnie z Regulaminem, samodzielnym, niezależnym administratorem danych osobowych Użytkownika staje się również Ekspert.
 9. Serwis oraz Aplikacja wykorzystują technologię plików cookies oraz inne, podobne technologie śledzące.
 10. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są w Polityce Prywatności.

§ 12 Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin może podlegać zmianom z ważnych powodów takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. O planowanej zmianie Regulaminu Użytkownik, który posiada konto Użytkownika jest wcześniej powiadamiany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie braku zgody na wprowadzane zmiany, Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zaprzestać korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w tym wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o obsługę konta Użytkownika.
 2. Wszelkie spory związane z Serwisem lub Aplikacją rozstrzyga sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Administratora, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
Jesteś ekspertem kredytowym?