Zaciągając kredyt decydujemy się na zobowiązania finansowe, z którymi będziemy żyć przez długie lata. Aby uniknąć potencjalnie niekorzystnych dla nas rozwiązań, których skutki będą nam towarzyszyć nierzadko nawet przez dekady, warto bardzo szczegółowo przeanalizować umowę kredytową przed jej podpisaniem. Podpowiadamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę. 

Umowa kredytowa to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą, na mocy której jedna strona udostępnia określoną kwotę, a druga strona zobowiązuje się do jej spłaty na sprecyzowanych warunkach. Umowa kredytowa składa się z dwóch części – pierwsza z nich opisuje ogólne warunki, druga natomiast skupia się na konkretnej sytuacji kredytobiorcy. Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać szereg niezbędnych elementów. Należą do nich:

 • strony umowy 
  Na początku każdej umowy znajdziemy informacje dotyczące jej stron. Tu wpisane zostanie Twoje imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz adres zameldowania. Upewnij się, że wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo. 
 • kwota i waluta kredytu
  Umowa kredytowa musi zawierać pełną kwotę finansowania udzielanego przez bank. W przypadku kredytów w walutach obcych umowa musi także precyzować sposoby i terminy ustalania kursu walutowego. To na podstawie tych zapisów będzie przeliczana kwota kredytu i wysokość Twoich rat. 
 • cel, na który kredyt został udzielony
  Umowa kredytu hipotecznego szczegółowo precyzuje cel finansowania – jest to zakup nieruchomości, jej budowa, lub remont. Jeśli klient przeznaczy środki otrzymane z banku na inny cel, niż ten określony w umowie, bank wypowie umowę, a kredytobiorca będzie musiał natychmiast dokonać spłaty kredytu.
 • termin i sposób przekazania pieniędzy 
  W umowie zawarty jest zapis określający, czy wypłata pieniędzy nastąpi jednorazowo, czy w transzach. Wypłata jednorazowa dotyczy sytuacji zakupu nieruchomości z nieobciążoną hipoteką, natomiast wypłaty w transzach stosuje się przy kredytach zaciągniętych na budowę domu. 
 • zasady i termin spłaty 
  Umowa kredytowa określa zasady i termin spłaty kredytu oraz wysokość rat. 
  W przypadku kredytu hipotecznego możesz zdecydować się na raty malejące lub równe. Raty malejące są wysokie w początkowym okresie, ale przekładają się na niższe całkowite koszty kredytu. Raty równe pozostają na tym samym poziomie przez cały okres spłaty, ale oznaczają wyższe koszty zobowiązania.
 • informacje o kosztach kredytu
  W umowie znajdziesz informacje dotyczące całkowitych kosztów kredytu. Uwzględnione tu zostaną oczywiście takie wartości jak oprocentowanie, czy prowizja, ale również koszty dodatkowe, np. obowiązkowego ubezpieczenia. Umowa zawiera RRSO, czyli wyrażoną w procentach sumę wszystkich kosztów kredytu.
 • oprocentowanie i zasady jego zmiany 
  Jednym z najważniejszych fragmentów umowy jest kwestia oprocentowania kredytu. To właśnie ten zapis stanowi o finalnej kwocie zadłużenia oraz określa wysokość miesięcznych rat, dlatego warto poświęcić jego analizie wyjątkowo dużo czasu. 
 • sposoby naliczania odsetek 
  Oprocentowanie kredytu hipotecznego oblicza się w stosunku rocznym. Raty natomiast płacone są trybie miesięcznym. Co miesiąc bank będzie weryfikował wysokość spłaconego już kapitału, określając kwotę pozostałą do spłaty. Na podstawie tych obliczeń bank wyliczy odsetki. 
 • zabezpieczenie spłaty kredytu 
  Umowa określa sposób zabezpieczenia spłaty zobowiązania. W przypadku kredytów hipotecznych jest to zazwyczaj ustanowienie hipoteki na nieruchomości, wykupienie polisy na życie i podpisanie weksla in blanco. Zabezpieczeniem może być również poręczenie osób trzecich, hipoteka na innej nieruchomości, lub cesja z lokaty. 
 • informacje o postępowaniu w przypadku problemów ze spłatą 
  Umowa kredytowa określa również kwestie związane z trudnościami w spłacie kredytu. W przypadku zalegania ze spłatą, bank może wezwać Cię do zapłaty zaległych należności, zacząć naliczać karne odsetki od spóźnionych rat, wypowiedzieć umowę kredytową, lub skierować sprawę do sądu i komornika. 
 • informacje dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu 
  Jeśli Twoja sytuacja finansowa uleganie w okresie spłaty kredytu zdecydowanej poprawie, możesz rozważyć wcześniejszą spłatę swoich zobowiązań. Jeśli zdecydujesz się nadpłacić kredyt hipoteczny, nie poniesiesz kosztów za okres umowy, o który została ona skrócona, zapłacisz jednak prowizję za przedterminową spłatę. 
 • informacje o możliwości odstąpienia od umowy kredytu
  Zgodnie z polskim prawem od podpisanej umowy kredytowej można odstąpić. Klient ma prawo podjąć taką decyzję w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Procedura wymaga wypełnienia odpowiedniego oświadczenia i dostarczenia go do banku udzielającego nam kredytu. 

Przed podpisaniem umowy każdy klient powinien otrzymać od banku wzór umowy kredytowej, aby spokojnie zapoznać się z jej treścią. Należy bardzo szczegółową ją przeanalizować, a jeśli którykolwiek z zapisów wzbudzi wątpliwości, lub będzie dla nas niejasny, warto zwrócić się o pomoc do doradcy, który wyjaśni dyskusyjne kwestie.